Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ - του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έχει διαχειριστεί πάνω από 4.500 έργα την τελευταία δεκαετία.

Έχει χρηματοδοτήσει με περίπου 4.5 εκατομμύρια ευρώ προγράμματα βασικής έρευνας με περισσότερους από 650 ωφελούμενους στο Πανεπιστήμιο.

Διαχειρίζεται 500 έργα με κύκλο εργασιών περίπου 18 εκατομμύρια ετησίως.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ - του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κομβικό ρόλο στο Πανεπιστήμιο. Διαχειρίζεται με διαφανή και αποδοτικό τρόπο τα χρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και ενισχύει - με ιδίους πόρους - την επιστημονική έρευνα στο Ίδρυμα.

Το έργο του επιτυγχάνεται με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης και διαχείρισης έργων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΛΚΕ ΟΠΑ συνεχίζεται.

Βασικός παράγοντας επιτυχίας του είναι οι άνθρωποί του. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΛΚΕ ΟΠΑ: https://rc.aueb.gr/

ID: 
3779

Last updated: 3 February 2023