Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ :9/29-12-2022/2 Απόφαση Πρυτανικού, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 22REQ011916939, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κτιρίων του ΟΠΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 180739) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη συνολική αξία εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ κια εξήντα λεπτών  (€76.169,60) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 12059/29-12-2022 Διακήρυξη 220/2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC01191874.

ID: 
3737
Attached files:: 

Last updated: 30 December 2022