Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια του ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. 217/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010417527), η οποία αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 159666, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια του ΟΠΑ» με τη διαδικασία ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος συνολικού προϋπολογισμού 714.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 919.584,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ID: 
3418
Attached files:: 

Last updated: 19 April 2022