Επαναληπτική κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου εισόδου /εξόδου στους χώρους στάθμευσης του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5587/16-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007491860, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου εισόδου /εξόδου στους χώρους στάθμευσης του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του ΟΠΑ» με Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και νέα κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6177/20-11-2020 Απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ469Β4Μ-ΦΟΔ).

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203209, 2108203718-720 & 2108203401).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2610

Last updated: 24 November 2020