Διακήρυξη Νο 202/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

Διακήρυξη Νο 202/2019

(Αρ. Πρωτ: 1331/03-03-2020)

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας

για την ανάδειξη αναδόχου για 

«Εργασίες Συντήρησης Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων και Μονάδων Αερισμού του ΟΠΑ για ένα (1) έτος»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η/03/20 και ώρα 14:00. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 16/03/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ID: 
2178

Last updated: 3 March 2020