Πράξη Πρύτανη Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 903

ΠΡΑΞΗ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Την με 198585/Ζ1/07.12.2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 2. τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 και της παρ. 13α του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄),
 3. την 6955/7-11-2019 (ΦΕΚ 4285 τ.Β΄) απόφαση της 2ης/7-11-2019 συνεδρίασης Συγκλήτου η οποία μεταξύ άλλων ορίζει τις αρμοδιότητες Αναπληρωτών Πρυτάνεως και την 428/ 24-1-2020 (ΦΕΚ 296 τ.Β΄) απόφαση της 5ης/23-1-2020 συνεδρίασης Συγκλήτου η οποία τροποποίησε την ως άνω ως προς τον ορισμό της
 4.  
 5.  Καθηγήτριας κ. Σάνδρα Κοέν ως Αναπληρώτριας Πρυτάνεως Έρευνας και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη,
 6. τις διατάξεις των άρθρων  53 και 87 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /04-08-2017),
 7. την με αριθμ. 7954/07-12-2017 επιστολή του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»
 8. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8317/19-12-2017 επιστολή της Γραμματέως του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 3η/ 19-12-2017),
 9. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8442/21-12-2017 επιστολή της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 8η/ 21-12-2017),
 10. την με αριθμ. πρωτ. 1457/22-12-2017 επιστολή της Αναπλ. Προϊσταμένης της Γ.Μ. & Δ.Σ. της Σχολής Οικονομικών Επιστημών περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρία 2η/ 18-12-2017),
 11. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8508/27-12-2017 επιστολή της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Στατιστικής περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 6η/ 22-12-2017),
 12. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8588/28-12-2017 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 5η/ 21-12-2017),
 13. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8589/28-12-2017 επιστολή του Γραμματέα του Τμήματος Πληροφορικής περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 4η/ 20-12-2017),
 14. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8590/28-12-2017 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 5η/ 22-12-2017),
 15. την από 12-02-2020 απόφαση της 9ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έως 31/12/2020, ως ακολούθως:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια

 

 1. Εκπρόσωποι Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Γεώργιος  Παγουλάτος, Καθηγητής

Αντώνιος Ντέμος, Καθηγητής

 1. Εκπρόσωποι Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής

Σπυρίδων Παγκράτης, Επίκ. Καθηγητής

4.   Εκπρόσωποι Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 

Γεώργιος Λεκάκος, Αναπλ. Καθηγητής

Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Αναπλ. Καθηγητής

5.   Εκπρόσωποι Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος  Καραμάνης, Καθηγητής

Αναστάσιος Δράκος, Αναπλ. Καθηγητής

6.   Εκπρόσωποι Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γεωργία Σιουγλέ, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπλ. Καθηγητής

7.   Εκπρόσωποι Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

Κωνσταντίνος Ήντουνας, Αναπλ. Καθηγητής

Παρασκευάς Αργουσλίδης, Αναπλ. Καθηγητής

8.   Εκπρόσωποι Τμήματος Πληροφορική  

Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Καθηγητής

Βασίλειος Σύρης, Αναπλ. Καθηγητής

9.   Εκπρόσωποι Τμήματος Στατιστικής

Δημήτριος Καρλής, Καθηγητής

Ιωάννης Ντζούφρας, Καθηγητής

                                           

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

               

 

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη

- Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

- Διεύθυνση Διοικητικού

- Διεύθυνση Οικονομικού

- Δ/νση Εκπαίδευσης

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

- Σχολές και Τμήματα ΟΠΑ

- ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ID: 
2160

Last updated: 19 February 2020