Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019
                          Αρ. Πρωτ.: 5835

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 2. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999), όπως  ισχύει και έχει τροποποιηθεί, ιδίως το άρθρο 13 παρ.1 αυτού,
 3. τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15-09-2017, (Β’ 3255) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί από την  191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 4. το άρθρο 47 της 13035/β1/16.02.2002 (Β’671) Υ.Α. «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»,
 5. τη 198585/Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης,
 6. τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 7. το π.δ. 78/28.05.2013 «Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28.05.2013, τ. Α’),
 8. τη 7320/09-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του Καθηγητή κ. Σιώμκου Γεωργίου ως Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με θητεία έως 30.11.2020 και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α΄142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2021,
 9. τη 4641/27-06-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά την εκλογή του Καθηγητή κ. Καραμάνη Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης, με θητεία έως 31/8/2020 (ΦΕΚ 389/09-07-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
 10. τη 4641/27-06-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δράκου Αθανάσιου, ως αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης, με θητεία έως 31/8/2020 (ΦΕΚ 389/09-07-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
 11. τη 4644/27-06-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά την εκλογή του Καθηγητή κ. Σταθακόπουλου Βλάσιου, ως Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με θητεία έως 31/8/2020 (ΦΕΚ 389/09-7-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ),
 12. τη 4644/27-06-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Βακόλα Μαρίας, ως αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με θητεία έως 31/8/2020 (ΦΕΚ 389/09-7-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ),
 13. τη 4646/27-06-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή της Καθηγήτριας κ. Παπαδάκη Αφροδίτης ως Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με θητεία έως 31.08.2020, (ΦΕΚ 389/09-7-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ).
 14. τη 7391/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή του Καθηγητή κ. Σπινέλλη Διομήδη ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικολάου Ιωάννη ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, με θητεία έως 30.11.2019 και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4459/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 15. τη 7664/27-11-2017 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. με θητεία έως 30.11.2019,
 16. τη 7665/27-11-2017 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. με θητεία έως 30.11.2019,
 17. τη 7666/27-11-2017 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.. με θητεία έως 30.11.2019,
 18. τη 6107/10-09-2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 15/10/2018 και αφορά την εκλογή του Καθηγητή κ. Μπάλλα Απόστολου ως αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με θητεία έως 31.08.2020, (ΦΕΚ 527/15-10-2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ).
 19. την 5495/05.09.2019 επιστολή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων του Ο.Π.Α., η οποία αφορά στην ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών του Ιδρύματος στα συλλογικά όργανα του Ο.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 153348/Η1/15.09.2017 (Β’ 3255), όπως τροποποιήθηκε από την 191014/Η1/07.11.2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 20. την 5596/09-09-2019 επιστολή που αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.,
 21. το γεγονός ότι η ανάδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2019-2020 θα επιτευχθεί με εκλογές από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 1ου έτους,

 

διαπιστώνει

τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01.09.2019 έως 31.08.2020, ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

        ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Γεώργιος Ι. Σιώμκος
Καθηγητής

Διομήδης Σπινέλλης
Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωνσταντίνος Καραμάνης
Καθηγητής

Αθανάσιος Δράκος
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βλάσιος Σταθακόπουλος
Καθηγητής

Μαρία Βακόλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αφροδίτη Παπαδάκη
Καθηγήτρια

Απόστολος Μπάλλας
Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διομήδης Σπινέλλης
Καθηγητής

Νικολάου Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ

Καραγκούνη
 Κλεονίκη - Κέλλυ

 Δεν έχει ορισθεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ

Κασοτάκη Ελισάβετ

Δεν έχει ορισθεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ

Ταγκαλάκη Βασιλική

Γρηγοράκης Σταύρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μπόμπας Βασίλης

Λάμπρου Βασιλεία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο Πρύτανης

[υπογραφή]*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο,  στα αρχεία της Γραμματείας

                                                             

ID: 
1887

Last updated: 20 September 2019