Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια α)10 αδειών χρήσης του προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστών Radmin, β) 50 αδειών χρήσης του λογισμικού Acronis Snap Deploy Premium και γ) αντ-κών για την επισκευή και συντήρηση HY και περιφερειακών"

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7765/09-11-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003987428, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια: α) δέκα (10) αδειών χρήσης του προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστών Radmin, β) πενήντα (50) αδειών χρήσης του λογισμικού Acronis Snap Deploy Premium και γ) ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση ηλ. υπολογιστών και περιφερειακών του Πανεπιστημίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1342

Last updated: 14 November 2018