Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού ηλεκτρικού πίνακα ισχύος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7309/23-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003902475, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού ηλεκτρικού πίνακα ισχύος».

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 209, -720, -718, -719, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 1/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1294

Last updated: 7 November 2018