Κατάθεση προσφορών για «Καθαρισμός και συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6243/14-09-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003693145, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Καθαρισμός και συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

 

ID: 
1179

Last updated: 17 September 2018