Διακήρυξη υπ’ αρ. 184/2018 Αρ. Πρωτ. 6135/11-09-2018 συνοπτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για λογισμικό εικονοποίησης για είκοσι δύο (22) επεξεργαστές και δύο (2) εγκαταστάσεις

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 25η/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιστροπής Διαγωνισμού που θα συνεδριάσει στο ΟΠΑ, Τμήμα Επιμελητείας, Πατησίων 76 (ισόγειο), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την 24η/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -215, -264.

ID: 
1160

Last updated: 11 September 2018