Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους του γκαράζ του ΟΠΑ».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4210/13-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003257312 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους του γκαράζ του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Πέμπτη 21/06/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 2.00 μμ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, 284, 264, 214, 215.

 

ID: 
1041

Last updated: 14 June 2018