Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών και απολυμαντικού χεριών για τις ανάγκες του ΟΠΑ».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2016/22-03-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002856426 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια χαρτιών υγείας, χειροπετσετών και απολυμαντικού χεριών για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Μ. Δευτέρα 02/04/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Μ. Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 2.00 μ.μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.

 

ID: 
846

Last updated: 27 March 2018