Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας του ΟΠΑ , για το έτος 2018»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8327/19-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002482698 2017-12-22, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας του Ο.Π.Α. , για το έτος 2018», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
621

Last updated: 22 December 2017