Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, συρτών, πόμολων, κλειδιών κλπ, για τις ανάγκες του Ο.Π.Α., για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8143/13-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002428502 2017-12-15, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, συρτών, πόμολων, κλειδιών κλπ, για τις ανάγκες του Ο.Π.Α., για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
599

Last updated: 15 December 2017