Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες κτηρίων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7050/01-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002185095 2017-11-02, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες κτηρίων του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
ID: 
487

Last updated: 2 November 2017