Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα δώματα των κτιρίων του ΟΠΑ».

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα δώματα των κτιρίων του ΟΠΑ»
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2457/20-4-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006091152 2017-04-24, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα δώματα των κτιρίων του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφορών απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν επισκεφτεί τους χώρους, μετά από συνεννόηση με τους μηχανικούς του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου (Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 720, 719, 718).

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου) μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
173

Last updated: 24 April 2017