Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2017».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 825/14-2-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005795086 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 2.30μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.

ID: 
76

Last updated: 15 February 2017