Κατάθεση προσφορών για τη «φύτευση και γενικότερα τον εξωραϊσμό του αίθριου μεταξύ κεντρικού κτιρίου και πτέρυγας Δεριγνύ προς την οδό Μαυροματαίων».

Κατάθεση προσφορών για τη «φύτευση και γενικότερα τον εξωραϊσμό του αίθριου μεταξύ κεντρικού κτιρίου και πτέρυγας Δεριγνύ προς την οδό Μαυροματαίων».

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8682/22-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005635618 2016-12-22, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «φύτευση και γενικότερα τον εξωραϊσμό του αίθριου μεταξύ κεντρικού κτιρίου και πτέρυγας Δεριγνύ προς την οδό Μαυροματαίων», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203  284, 264,  214,  215.

ID: 
44

Last updated: 23 December 2016