Συμπλήρωση Πράξης Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

       Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019

       Αριθ. Πρωτ.:  1248

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. την αρ. 6940/10.10.2018 (ΑΔΑ: 9Ξ3Ν469Β4Μ-Α2Τ), Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Oικονομικών Επιστημών,
 2. Την υπ. αρ. 7833/13-11-2018 (ΥΟΔΔ 711/30.11.2018) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Ηλία Τζαβαλή ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-2018 έως 31-08-2020.
 3. το αρ. 9068/18.12.2018 πρακτικό εκλογής εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα όργανα διοίκησης του Ο.Π.Α., το οποίο αφορά στον ορισμό εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος στη Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  με θητεία έως 31.08.2019,
 4. το αρ. 375/18.01.2019 έγγραφο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

αποφασίζει

να συμπληρώσει την ως άνω πράξη περί συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, λόγω ορισμού εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Ιδρύματος στην Κοσμητεία της Οικονομικών Επιστημών και

                                                                                διαπιστώνει

τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών από 21 Φεβρουαρίου ως 31.08.2019, ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αναστασία Μιαούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θωμάς Μούτος
Καθηγητής

Γεώργιος Οικονομίδης
 
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού
Καθηγήτρια

Ηλίας Τζαβαλής
Καθηγητής

Eκλεγμένα Μέλη Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου,
Επίκουρος Καθηγητής

Σπυρίδωνας Μπλαβούκος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπύρος-Πάνος Σκούρας,
Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 

-

 

-

Eκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Στυλιανός Αρβανίτης,
Επίκουρος Καθηγητής,

Ευάγγελος Βασιλάτος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Απόστολος Φιλιππόπουλος,​​​​​​​
Καθηγητής

-

 

-

 

-

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Ηλίας Σαρρής

Άγγελος Πελεκούδας

Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ

Γεώργιος Χρόνης

Δεν έχει ορισθεί

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Καλλιόπη Ράλλη

Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη

Εκπρόσωποι προπτυχιακών  φοιτητών

Δεν έχουν ορισθεί

Δεν έχουν ορισθεί

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

Αιμίλιος Ελ-Κουρή

Δεν έχει ορισθεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 

 

Ο Πρύτανης
 

*
 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

 

 

 

 

      Κοινοποίηση:

 • Αναπλ. Πρύτανη Ακαδ/κών Υποθέσεων & Προσωπικού​​​​​​​ Καθηγητή κ. Δ. Μπουραντώνη
 • Αναπλ. Πρύτανη Έρευνας, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκρίτζαλη,
 • Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο,
 • Γραμματεία Συγκλήτου,
 • Διεύθυνση Διοικητικού,
 • Διεύθυνση Οικονομικού,
 • Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
 • Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ,
 • Μέλη της Κοσμητείας.
ID: 
1542

Last updated: 22 February 2019