Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ έτους 2018» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5962/4-9-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003653901 2018-09-07,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ έτους 2018», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
1156

Last updated: 7 September 2018