Διακήρυξη Νο 1/2022 με αρ. πρωτ. 2148/05-05-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι, με τη Διακήρυξη Νο 1/2022 με αρ. πρωτ. 2148/05-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010520023), η οποία αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 159717, η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως και 31-12-2025.

ID: 
3445
Attached files:: 

Last updated: 11 May 2022