Ανακοινώσεις

Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

13-05-2024 id:: 4353

Σε συνέχεια της με ID:4337 ανακοίνωσης, προς κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με την διαγωνιστική διαδικασία με α/α ΕΣΗΔΗΣ 349799

25-04-2023 id:: 3899

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ.715/1979, για «Αγορά Ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι ποσού τριάντα εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδων Ευρώ (30.100.000,00 €). Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια υπέργειων και υπόγειων χώρων τουλάχιστον 10.700 τ.μ. και να βρίσκεται σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 500 μ. από το Κεντρικό Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Πατησίων 76. Περισσότερα:...

06-02-2023 id:: 3786

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών

27-01-2023 id:: 3767

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 182621) έως την Τετάρτη 15/02/2023 στις 13:00:00 και η κατάθεση των εγγυητικών πραγματοποιείται έως την Τρίτη 14/02/2023 και ώρα 13:00:00 .
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, 211, 214, 284.

30-12-2022 id:: 3738

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 180631) έως την Τετάρτη 25/01/2023 στις 13:00:00 και η κατάθεση των εγγυητικών πραγματοποιείται έως την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 13:00:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203209, 401, 214, 284.

30-12-2022 id:: 3737

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 24/01/2022 στις 13:00:00 και η κατάθεση των εγγυητικών πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 23/01/2023 και ώρα 13:00:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203401, 214, 284.

10-11-2022 id:: 3672

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 29/11/2022 στις 13:00:00 και η κατάθεση των εγγυητικών πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Επιμελητείας, ισόγειο Κεντρικού κτιρίου, Πατησίων 76. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214.

14-09-2022 id:: 3587

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 6/10/2022 στις 13:00:00 και η κατάθεση των εγγυητικών πραγματοποιείται έως  την Τετάρτη 5/10/2022 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214.

10-05-2022 id:: 3445

Διακήρυξη Νο 1/2022 με αρ. πρωτ. 2148/05-05-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

19-04-2022 id:: 3418

Οι προσφορές κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) μέχρι τη Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 15:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214. Email: epimelitia@aueb.gr

14-12-2021 id:: 3256

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284.

10-11-2021 id:: 3213

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284 και επι τεχνικών θεμάτων 2108203720,-401,-719.

10-11-2021 id:: 3212

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284.

10-11-2021 id:: 3214

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284.

08-11-2021 id:: 3208

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή, 12/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,

04-11-2021 id:: 3204

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

02-11-2021 id:: 3203

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

27-10-2021 id:: 3196

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 5/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214.

26-10-2021 id:: 3193

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 11:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

26-10-2021 id:: 3192

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

26-10-2021 id:: 3191

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264

21-10-2021 id:: 3186

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

15-09-2021 id:: 3130

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

15-09-2021 id:: 3129

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

09-09-2021 id:: 3125

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 16/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215, -282 . Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: τηλ.: 210 8203458

23-07-2021 id:: 3102

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 29/7/2021 και ώρα 13:00

23-07-2021 id:: 3101

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 29/07/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215, -282

15-07-2021 id:: 3086

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

28-05-2021 id:: 2999

Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 15/6/2021, ημέρα Τρίτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

28-05-2021 id:: 2996

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215

27-05-2021 id:: 2991

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 3/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

26-05-2021 id:: 2988

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/6/2021, ημέρα Πέμπτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

25-05-2021 id:: 2981

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

24-05-2021 id:: 2978

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

18-05-2021 id:: 2971

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215

10-05-2021 id:: 2955

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 14/5/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -282, -215.

27-04-2021 id:: 2933

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

26-04-2021 id:: 2930

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

23-04-2021 id:: 2927

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

23-04-2021 id:: 2926

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

19-04-2021 id:: 2915

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215

14-04-2021 id:: 2909

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/04/2021 και ώρα 14:00.

13-04-2021 id:: 2906

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -264, -214, -215.

02-04-2021 id:: 2882

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/04/2021, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.

22-02-2021 id:: 2815

Διευκρινήσεις επί της με Αρ. Πρωτ.327/26-1-2021 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων 213/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008050055, α/α ΕΣΗΔΗΣ 95562) για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών»

27-01-2021 id:: 2752

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

27-01-2021 id:: 2751

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215

27-01-2021 id:: 2750

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 14.00.  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215

26-01-2021 id:: 2748

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203282, -284, -214 -215.

26-01-2021 id:: 2747

Ο διαγωνισμός/αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 1/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

25-01-2021 id:: 2741

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203282, -284, -214 -215

13-01-2021 id:: 2726

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/01/2021και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

13-01-2021 id:: 2725

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/01/2021και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

13-01-2021 id:: 2724

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/01/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

28-12-2020 id:: 2710

Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 18/1/2021, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

21-12-2020 id:: 2697

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 23/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

18-12-2020 id:: 2690

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

18-12-2020 id:: 2689

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

17-12-2020 id:: 2679

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

17-12-2020 id:: 2678

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

17-12-2020 id:: 2677

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

17-12-2020 id:: 2676

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282

17-12-2020 id:: 2675

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

17-12-2020 id:: 2674

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

17-12-2020 id:: 2673

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

16-12-2020 id:: 2688

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203-284, -282, -214, -215.

16-12-2020 id:: 2665

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 2.00μ.μ. Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215.

10-12-2020 id:: 2660

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

09-12-2020 id:: 2654

Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση των δύο (2) τοιχών προστασίας (firewalls) του ΟΠΑ για το έτος 2021»

09-12-2020 id:: 2653

Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2021»

07-12-2020 id:: 2649

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

07-12-2020 id:: 2648

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

04-12-2020 id:: 2642

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

04-12-2020 id:: 2641

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284,-282, -214, -215.

02-12-2020 id:: 2635

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 09/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

02-12-2020 id:: 2634

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 08/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

01-12-2020 id:: 2630

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 -284, - 282, -214, -215.

27-11-2020 id:: 2618

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 211/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για «Διαμόρφωση χώρου, στο κτήριο του Πανεπιστημίου επί της οδού Τροίας και Σπετσών, σε αμφιθέατρο με δημιουργία επιπέδων και τοποθέτηση καθισμάτων για κάλυψη αυξημένων αναγκών σε χώρους λόγω Covid 19»
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

24-11-2020 id:: 2610

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

18-11-2020 id:: 2599

Δεδομένου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστές από την Παρασκευή 13/11/2020 μέχρι και την Τρίτη 17/11/2020,  δίνεται παράταση για την κατάθεση των προσφορών (σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 14:00.  Email επικοινωνίας: epimelitia@aueb.gr , Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -264, -214, -282.

03-11-2020 id:: 2575

Λόγω αναστολής των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ιδρύματος μέχρι την Παρασκευή 6/11/2020, μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την Τετάρτη 11/11/2020 και ώρα 14:00. Email επικοινωνίας:epimelitia@aueb.gr", Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

02-11-2020 id:: 2574

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

02-11-2020 id:: 2572

Ημερομηνία διαγωνισμού: 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

29-10-2020 id:: 2569

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

23-10-2020 id:: 2563

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 24, -282, -214, -215.

22-10-2020 id:: 2562

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 29/10/2020 και ώρα 2.00μ.μ. Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215.

21-10-2020 id:: 2556

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

20-10-2020 id:: 2555

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -282.

16-10-2020 id:: 2548

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

16-10-2020 id:: 2547

Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.

30-09-2020 id:: 2513

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -264, -282.

 

28-09-2020 id:: 2504

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -264, -282.

24-09-2020 id:: 2500

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -264, -282.

17-09-2020 id:: 2490

Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου για τη βιβλιοδεσία των λυτών τευχών των περιοδικών και την αναβιβλιοδεσία φθαρμένων τόμων βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, μέχρι του ποσού των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020». Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 24/9/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 -284, -214, -215.

14-09-2020 id:: 2488

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

25-08-2020 id:: 2465

Ημερομηνία διαγωνισμού: 08/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

28-07-2020 id:: 2451

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

23-07-2020 id:: 2445

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, -284, -214, -215.

22-07-2020 id:: 2442

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

21-07-2020 id:: 2437

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 10:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215, -282.

15-07-2020 id:: 2422

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 22/07/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

14-07-2020 id:: 2421

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

07-07-2020 id:: 2402

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

01-07-2020 id:: 2389

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, - 284, -214, -215.

29-06-2020 id:: 2382

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

17-06-2020 id:: 2352

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

10-06-2020 id:: 2348

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

10-06-2020 id:: 2346

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

10-06-2020 id:: 2344

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

09-06-2020 id:: 2345

Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 204/2020 (Αρ. Πρωτ: 2998/1-06-2020)  με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την για την «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, για το έτος 2020» (ΑΔΑΜ: 20PROC006797023,  ΑΔΑ: Ω2Χ1469Β4Μ-573)

03-06-2020 id:: 2334

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215,-264,-282,-214

01-06-2020 id:: 2330

Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 15/06/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

22-05-2020 id:: 2313

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/05/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282.

31-03-2020 id:: 2230

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 07/04/2020 και ώρα 14:00.

30-03-2020 id:: 2227

Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 203/2020 (Αρ. Πρωτ: 1873/24-03-2020) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2020» (ΑΔΑΜ: 20PROC006476680, ΑΔΑ: ΩΩΛΘ469Β4Μ-47Δ). 

24-03-2020 id:: 2218

Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 06/04/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

19-03-2020 id:: 2210

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215,-264,-282,-214

17-03-2020 id:: 2208

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

16-03-2020 id:: 2206

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Πέμπτη 19/3/2020 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203-284, -214, -215.

10-03-2020 id:: 2198

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Πέμπτη 12/3/2020 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

09-03-2020 id:: 2196

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

03-03-2020 id:: 2178

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 16/03/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

20-02-2020 id:: 2161

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

17-01-2020 id:: 2115

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

15-01-2020 id:: 2113

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 21/01/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

27-12-2019 id:: 2096

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Παρασκευή 27/12/2019 έως και την Παρασκευή 17/1/2020 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00, εκτός από το διάστημα 31/12/2019 έως 3/1/2020). Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 227, 210-8203 290, 210-8203 718, -719, -401. 

19-12-2019 id:: 2077

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/01/20 και ώρα 14:00. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 13/01/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

16-12-2019 id:: 2070

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

16-12-2019 id:: 2069

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

13-12-2019 id:: 2068

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

13-12-2019 id:: 2067

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

13-12-2019 id:: 2065

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

 

13-12-2019 id:: 2062

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

13-12-2019 id:: 2061

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

11-12-2019 id:: 2054

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284,- 282 -214, -264.

 

05-12-2019 id:: 2050

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

04-12-2019 id:: 2048

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

04-12-2019 id:: 2047

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

04-12-2019 id:: 2042

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

04-12-2019 id:: 2041

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 

02-12-2019 id:: 2034

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

02-12-2019 id:: 2033

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

02-12-2019 id:: 2032

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

29-11-2019 id:: 2029

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

29-11-2019 id:: 2028

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

29-11-2019 id:: 2027

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

28-11-2019 id:: 2013

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

22-11-2019 id:: 2000

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

19-11-2019 id:: 1989

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

19-11-2019 id:: 1987

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

08-11-2019 id:: 1971

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

22-10-2019 id:: 1939

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

09-10-2019 id:: 1921

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

08-10-2019 id:: 1919

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

04-10-2019 id:: 1914

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

01-10-2019 id:: 1909

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215

01-10-2019 id:: 1907

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

27-09-2019 id:: 1902

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 3/10/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

24-09-2019 id:: 1899

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του μέχρι την Τρίτη1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 

17-09-2019 id:: 1875

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -214, -264, -215, -282.

13-09-2019 id:: 1871

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215, -214, -264, -282.

13-09-2019 id:: 1869

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

12-09-2019 id:: 1867

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

12-09-2019 id:: 1866

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμού 200/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για: «Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ» (ΑΔΑ: 65ΤΚ469Β4Μ-ΕΡΨ,  ΑΔΑΜ: 19PROC005549852)

11-09-2019 id:: 1864

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4635/11/2018-2019/7.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα μίσθωσης παραδοσιακών στολών, απαραίτητων για την συμμετοχή της πολιτιστικής δραστηριότητας των ελληνικών παραδοσιακών χορών της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ στην Τελετή Υποδοχή Πρωτοετών, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 σε χώρο του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83, τ. Α΄). Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

11-09-2019 id:: 1863

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4635/11/2018-2019/7.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα εκτύπωσης και προμήθειας έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Φοιτητικής Λέσχης απαραίτητου για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών στην τελετή υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 σε χώρο του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83, τ. Α΄). Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

09-09-2019 id:: 1848

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -214, -264, -284, -282.

04-09-2019 id:: 1844

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

30-07-2019 id:: 1833

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -214, -264, -284, -282.

19-07-2019 id:: 1803

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιονδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

16-07-2019 id:: 1797

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

16-07-2019 id:: 1796

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

15-07-2019 id:: 1795

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 17η Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

10-07-2019 id:: 1788

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215, -214, -264, -282.

10-07-2019 id:: 1785

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

03-07-2019 id:: 1778

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -215, -284, -264, -282.

27-06-2019 id:: 1772

Ημερομηνία διαγωνισμού: 09/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/07/2019, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

27-06-2019 id:: 1771

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

26-06-2019 id:: 1770

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, - 284, -214, -215.

21-06-2019 id:: 1766

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, - 284, -214, -215.

13-06-2019 id:: 1757

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

13-06-2019 id:: 1756

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, - 284, -214, -215.

30-05-2019 id:: 1732

Ημερομηνία διαγωνισμού: 13/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 12/06/2019, ημέρα Τετάρτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

29-05-2019 id:: 1730

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

28-05-2019 id:: 1727

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/06/2019, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

28-05-2019 id:: 1726

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

27-05-2019 id:: 1725

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

19-04-2019 id:: 1667

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 1733/6/2018-2019/4.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004825924, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων στην Αθήνα για το έτος 2019. Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr  ή με fax στο 210-8223 360 ή εντύπως στη ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

19-04-2019 id:: 1666

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 1733/6/2018-2019/4.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004816488, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκδήλωσης αγώνων αντιλογίας – debate στην Αθήνα για το έτος 2019. Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr  ή με fax στο 210 82 23360 ή εντύπως στη ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

19-04-2019 id:: 1665

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 1733/6/2018-2019/4.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004816488, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση αγώνων αντιλογίας – debate, για το χρονικό διάστημα 4-10 Αυγούστου 2019, στην Αθήνα. Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr  ή με fax στο 210 8223 360 ή εντύπως στη ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

19-04-2019 id:: 1664

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

19-04-2019 id:: 1663

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

10-04-2019 id:: 1637

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -282, -264, -215.

29-03-2019 id:: 1611

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 05/04/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -282, -264, -215.

19-03-2019 id:: 1593

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

15-03-2019 id:: 1590

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.

06-03-2019 id:: 1572

Ημερομηνία διαγωνισμού: 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 20/03/2019, ημέρα Τετάρτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.

05-03-2019 id:: 1566

Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 18/03/2019, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00. 

27-02-2019 id:: 1552

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 6/3/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264.

14-02-2019 id:: 1531

Χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών): Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 02/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

25-01-2019 id:: 1490

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 01/02/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

22-01-2019 id:: 1484

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 28/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

17-01-2019 id:: 1476

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 25/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

10-01-2019 id:: 1467

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

10-01-2019 id:: 1466

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

09-01-2019 id:: 1458

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.

09-01-2019 id:: 1457

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.

09-01-2019 id:: 1456

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

28-12-2018 id:: 1445

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 7/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

28-12-2018 id:: 1444

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 7/1/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1438

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1437

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

21-12-2018 id:: 1436

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1435

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1434

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1433

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2018 id:: 1432

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

20-12-2018 id:: 1431

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 214, -284, -264, -215.

13-12-2018 id:: 1422

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/12/2018, ημέρα Πέμπτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00. 

 

13-12-2018 id:: 1421

Ημερομηνία διαγωνισμού: 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

12-12-2018 id:: 1415

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 8361/2/2018-2019/5.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004167392, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης φακέλων με αυτιά και λάστιχο πρεσπαν, φακέλων αλληλογραφίας και μπλοκ σημειώσεων, με ασπρόμαυρη εκτύπωση του λογότυπου του Πανεπιστημίου μας για τις ανάγκες της και θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr ) μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

11-12-2018 id:: 1413

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8361/2/2018-2019/10.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004165530, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες της και θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223.

11-12-2018 id:: 1412

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 8361/2/2018-2019/10.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004164241, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της και θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223.

05-12-2018 id:: 1399

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

04-12-2018 id:: 1397

Ημερομηνία διαγωνισμού: 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

22-11-2018 id:: 1361

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

14-11-2018 id:: 1342

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

09-11-2018 id:: 1333

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

07-11-2018 id:: 1325

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

07-11-2018 id:: 1324

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

07-11-2018 id:: 1323

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

26-10-2018 id:: 1294

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 1/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

26-10-2018 id:: 1293

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή  02/11/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

22-10-2018 id:: 1279

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

22-10-2018 id:: 1278

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

16-10-2018 id:: 1260

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

16-10-2018 id:: 1259

Ημερομηνία διαγωνισμού: 1/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

15-10-2018 id:: 1255

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

15-10-2018 id:: 1254

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

05-10-2018 id:: 1232

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

05-10-2018 id:: 1231

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

05-10-2018 id:: 1230

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

03-10-2018 id:: 1226

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 9/10/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

27-09-2018 id:: 1212

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 3/10/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

25-09-2018 id:: 1202

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

17-09-2018 id:: 1179

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

14-09-2018 id:: 1169

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 184/2018 του Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Λογισμικού εικονικοποίησης για είκοσι δύο (22) επεξεργαστές και δύο (2) εγκαταστάσεις» 

11-09-2018 id:: 1160

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 25η/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιστροπής Διαγωνισμού που θα συνεδριάσει στο ΟΠΑ, Τμήμα Επιμελητείας, Πατησίων 76 (ισόγειο), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την 24η/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -215, -264.

07-09-2018 id:: 1157

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203214, -284, -264, -215.

07-09-2018 id:: 1156

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

04-09-2018 id:: 1150

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215, 282.

30-08-2018 id:: 1145

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

29-08-2018 id:: 1144

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 214, 284, 264, 215.

23-07-2018 id:: 1117

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

23-07-2018 id:: 1116

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 26/07/2018 και ώρα 11.00 π.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, 284, 264, 214, 215.

20-07-2018 id:: 1112

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 10/09/2018 και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός/αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 17/9/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00.

17-07-2018 id:: 1103

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

17-07-2018 id:: 1102

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 2.00 μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.

16-07-2018 id:: 1100

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 4757/7/2017-2018/5.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003430304, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης έντυπου ενημερωτικού υλικού και ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης για τις ανάγκες της και θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223.  

11-07-2018 id:: 1097

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -282, -215.

11-07-2018 id:: 1096

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.

09-07-2018 id:: 1092

Ημερομηνία διαγωνισμού: 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

03-07-2018 id:: 1085

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 09/07/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

29-06-2018 id:: 1079

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -215, -284, -282.

28-06-2018 id:: 1077

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -215, -284, -282.

 

28-06-2018 id:: 1076

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

25-06-2018 id:: 1063

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή  29/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

21-06-2018 id:: 1057

Αναφορικά με την υπ΄ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 180/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76, συμπεριλαμβανομένων των πτερύγων που το πλαισιώνουν, ήτοι πτέρυγα Δεριγνύ και πτέρυγα Αντωνιάδου", συμπληρώνουμε τα κάτωθι στην Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτά συντάχθηκαν από την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού κυρία Ιωάννα Σοφία Αποστολοπούλου και τα οποία έχουν ως ακολούθως.

19-06-2018 id:: 1049

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

18-06-2018 id:: 1047

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 22/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

14-06-2018 id:: 1043

Διακήρυξη Νο 180/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76, συμπεριλαμβανομένων των πτερύγων που το πλαισιώνουν, ήτοι πτέρυγα Δεριγνύ και πτέρυγα Αντωνιάδου».

 

14-06-2018 id:: 1042

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/6/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

14-06-2018 id:: 1041

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 2.00 μμ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, 284, 264, 214, 215.

13-06-2018 id:: 1037

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

 
12-06-2018 id:: 1032

Κατάθεση προσφορών για  «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου μεταξύ της πτέρυγας Δεριγνύ και του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιείται σαν χώρος διαλειμμάτων και χώρος τοποθέτησης αμαξιδίων καθαριότητας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 19/05/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264.

 

07-06-2018 id:: 1025

Διακήρυξη Νο 181/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Αντικατάσταση ψευδοροφών με νέες μεταλλικές σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου» 

31-05-2018 id:: 998

Αναφορικά με την υπ΄ αριθμό 976/21-5-2018 ανάρτηση για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε αίθουσες διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», κατόπιν ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό κα Μαρία Καροπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Έργων του Πανεπιστημίου.

31-05-2018 id:: 997

Επειδή έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Αίθουσες Διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» δίνεται παράταση μίας βδομάδας ήτοι μέχρι την Παρασκευή 8/6/2018, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

21-05-2018 id:: 976

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018  και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -284, -264, -214.

04-05-2018 id:: 930

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264.

20-04-2018 id:: 892

Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002970178, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια κυπέλλων, πλακετών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, απαραίτητων για την πραγματοποίηση των φοιτητικών πρωταθλημάτων Debate του Ρητορικού Ομίλου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223.

19-04-2018 id:: 885
Ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για  μίσθωση θεάτρου απαραίτητου για τις παραστάσεις, προμήθεια και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, απαραίτητου για τις παραστάσεις, και προμήθεια θεατρικών καλλυντικών απαραίτητων για τις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223. 

 

12-04-2018 id:: 877
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -284, -264, -214.
12-04-2018 id:: 876
Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 25/04/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 
27-03-2018 id:: 846

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Μ. Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 2.00 μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.
 
 

 

26-03-2018 id:: 845
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17/04/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -284, -264, -214.
26-03-2018 id:: 841

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμού 177/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Κεντρικού Κτιρίου και των Πτερύγων Δεριγνύ και Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

26-03-2018 id:: 840
Ημερομηνία διαγωνισμού: 19/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 18/04/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 
19-03-2018 id:: 830
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
19-03-2018 id:: 829
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 
 

19-03-2018 id:: 828

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
 

16-03-2018 id:: 820
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
16-03-2018 id:: 819
Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -264.
14-03-2018 id:: 801

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264.

14-03-2018 id:: 800

Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

05-03-2018 id:: 777
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 12  Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264.
01-03-2018 id:: 768
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284.
27-02-2018 id:: 749

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

23-02-2018 id:: 743
Ημερομηνία διαγωνισμού: 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
20-02-2018 id:: 726
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
13-02-2018 id:: 715
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 
09-02-2018 id:: 706
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
08-02-2018 id:: 704
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
05-02-2018 id:: 697
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
01-02-2018 id:: 686
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -264, -214, -215.
11-01-2018 id:: 646
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
28-12-2017 id:: 632

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, -264, -214, -215.
 

28-12-2017 id:: 631

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.

28-12-2017 id:: 630
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
22-12-2017 id:: 622
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
22-12-2017 id:: 621
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
21-12-2017 id:: 617
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
21-12-2017 id:: 616
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
21-12-2017 id:: 615
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
21-12-2017 id:: 614

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-12-2017 id:: 613
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
20-12-2017 id:: 610
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
20-12-2017 id:: 609
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
20-12-2017 id:: 608
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
20-12-2017 id:: 607
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
20-12-2017 id:: 606
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
15-12-2017 id:: 599
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
13-12-2017 id:: 596
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
13-12-2017 id:: 595
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
12-12-2017 id:: 589

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

12-12-2017 id:: 588

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.

01-12-2017 id:: 572
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
01-12-2017 id:: 571
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
01-12-2017 id:: 570
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
01-12-2017 id:: 569
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την  Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
28-11-2017 id:: 552

Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

20-11-2017 id:: 533
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
02-11-2017 id:: 489

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

02-11-2017 id:: 488
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
02-11-2017 id:: 487
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
02-11-2017 id:: 485
Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/11/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00 .
30-10-2017 id:: 466
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 -8203 214, 284, 264, 215.
27-10-2017 id:: 467
Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση υφασμάτινων επενδύσεων καθισμάτων (έδρας & πλάτης) αμφιθεάτρου Πτέρυγας Αντωνιάδου, καθώς και ανακατασκευή υπαρχόντων εντοιχισμένων ντουλαπών στους χώρους των ιατρείων του ΟΠΑ και σε λοιπούς, για την ασφαλή φύλαξη φαρμάκων, υγειονομικού υλικού αλλά και των απαραίτητων εγγράφων αρχείου». Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284.
 
23-10-2017 id:: 461
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203  264, 284, 214, 215.
23-10-2017 id:: 460
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.
18-10-2017 id:: 447
Ημερομηνία διαγωνισμού: 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00 .

 
 

17-10-2017 id:: 445

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
 

09-10-2017 id:: 431
Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια 8.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4 και 50 δεσμίδων λευκού φωτοτυπικού χαρτιού Α3, απαραίτητου για τις φωτοεκτυπωτικές ανάγκες του Διδακτικού, Εργαστηριακού και Επιστημονικού προσωπικού και των Διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου». Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.
04-10-2017 id:: 423

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
 

04-10-2017 id:: 422
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη  11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
28-09-2017 id:: 405
Κατόπιν αιτήματος του μηχανολόγου μηχανικού κ. Χρήστου Μιγαδάκη αντικαταστάθηκε ο όρος «ηχητική ισχύ» με τον όρο «ηχητική πίεση» ως εξής.
22-09-2017 id:: 398

Αναφορικά με την υπ΄ αριθμό 168/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση του Συστήματος Ψύξης στο κτήριο Κοδριγκτώνος 12», κατόπιν ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι.
 

22-09-2017 id:: 397
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
22-09-2017 id:: 396
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 - 8203 284, -264, -214, -215.
19-09-2017 id:: 383

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 04/10/2017, ημέρα Τετάρτη, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

19-09-2017 id:: 382

Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

18-09-2017 id:: 377
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα  25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
13-09-2017 id:: 370
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
24-07-2017 id:: 330
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο Πρωτοκόλλου  του Πανεπιστημίου σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215
17-07-2017 id:: 320
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
14-07-2017 id:: 319

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

14-07-2017 id:: 318
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
14-07-2017 id:: 317
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.
14-07-2017 id:: 316
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου) μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
13-07-2017 id:: 315

Oι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

21-06-2017 id:: 292

Ημερομηνία διαγωνισμού: 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 05/07/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

13-06-2017 id:: 285
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
13-06-2017 id:: 284
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου  μέχρι την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
13-06-2017 id:: 283
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
09-06-2017 id:: 282

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

06-06-2017 id:: 275
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
02-06-2017 id:: 274
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
24-05-2017 id:: 245

Ημερομηνία διαγωνισμού: 08/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 07/06/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 
 

17-05-2017 id:: 238

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 29/05/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

09-05-2017 id:: 226

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, 284, 264, 215.

28-04-2017 id:: 185

Οι προσφορές κατατίθενται είτε έντυπα στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.
 

 

28-04-2017 id:: 183

Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

24-04-2017 id:: 173
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου) μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
21-04-2017 id:: 171

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου) μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

11-04-2017 id:: 162

Ημερομηνία διαγωνισμού: 04/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 03/05/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

10-04-2017 id:: 159

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.
 

06-04-2017 id:: 156
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

 

28-03-2017 id:: 140

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, -264, -214, -215.

24-03-2017 id:: 135

Ημερομηνία διαγωνισμού: 06/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 05/04/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

24-03-2017 id:: 134

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

24-03-2017 id:: 133

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

22-03-2017 id:: 125

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8203 223 και 210 8203 201.

21-03-2017 id:: 123

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

16-03-2017 id:: 113

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

16-03-2017 id:: 112

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο  flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

16-03-2017 id:: 111

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

16-03-2017 id:: 110

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 22α Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

07-03-2017 id:: 97

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

28-02-2017 id:: 82

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι 02-03- 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, 264.

15-02-2017 id:: 76

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.

23-12-2016 id:: 46

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

23-12-2016 id:: 45

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

23-12-2016 id:: 44

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203  284, 264,  214,  215.

23-12-2016 id:: 43

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

23-12-2016 id:: 42

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

23-12-2016 id:: 41

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

23-12-2016 id:: 33

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

16-12-2016 id:: 25

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

15-12-2016 id:: 24

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

09-12-2016 id:: 20

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

08-12-2016 id:: 17

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8203284.