Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1992 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν συμβάσεως με το Πανεπιστήμιο. Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε το 1996 και το 2005. 

Σκοπός του Κέντρου είναι να υποβοηθήσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της, με έμφαση στην οικονομική πολιτική.

Το Κέντρο βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου και επικοινωνεί εσωτερικά με το Τμήμα Περιοδικών της Βιβλιοθήκης.

Η συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP). Πρόκειται για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια, μικροφωτοδελτία, καθώς και  CD-ROM που αποστέλλονται δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, στην αγγλική κυρίως γλώσσα.

Κατόπιν αποδοχής από το Πανεπιστήμιο της δωρεάς της Westminster Reference Library, η συλλογή του ΚΕΤ εμπλουτίστηκε με τις επίσημες εκδόσεις από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι την ίδρυση του Κέντρου (1960-1990). Αποτελεί επομένως μία πλήρη συλλογή επίσημης ευρωπαϊκής πληροφόρησης και γνώσης στην υπηρεσία κάθε πολίτη. Η δωρεά παρελήφθη με τη διαμεσολάβηση του Ινστιτούτου Ιδεολογικόν και τη χορηγία του ιδρύματος Ωνάση.

Η συλλογή του Κέντρου καταλογογραφείται πλήρως στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης και εντοπίζεται με την ένδειξη "Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης".

Η συλλογή είναι δανειστική. Οι χρήστες εξυπηρετούνται με φωτοτυπίες.