ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2023 – 2024» ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2023 – 2024»

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ 2023 – 2024» περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση. Η τελική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος την μετακίνηση τονίζεται πως είναι ο Ιούλιος του 2025.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Η κινητικότητα, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες, συν δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή (προαιρετικά). Ειδικά για μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνεται πως κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της κινητικότητας (δηλαδή το διάστημα της κινητικότητας χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου), δεν θα πρέπει να μικρότερη από 5 εργάσιμες μέρες.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΠΑ με το ΙΚΥ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

Επισημαίνεται πως προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση ή διδασκαλία και ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ, δικαιούται επιπρόσθετης χρηματοδότησης (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο μας).

 

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (δαπάνες διαβίωσης)

 

Προτεραιότητα δίνεται σε μέλη που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά και σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί την τελευταία τριετία.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα και χωρίς τα οποία οι αιτήσεις δεν αξιολογούνται είναι τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη έκθεση στην οποία ο ενδιαφερόμενος περιγράφει: α) το αντικείμενο της εργασίας του, β) τα προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα και αντίστοιχα ο προϊστάμενος αξιολογεί τη βαρύτητα της μετακίνησης και την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα (Έντυπο 1).
  2. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β1 (απλό αντίγραφο τίτλου του σχετικού πτυχίου).
  3. Μόνο στην περίπτωση Συμβασιούχου Έργου ή ΙΔΟΧ: το Αντίγραφο σύμβασης έργου για τους υποψήφιους με την ιδιότητα του συμβασιούχου έργου ή σύμβαση εργασίας για τους υποψήφιους με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ.

Μετά την επιλογή του υπαλλήλου από το Πρόγραμμα και την έγγραφη αποδοχή του συμμετέχοντα από τον φορέα υποδοχής του εξωτερικού (με το σχετικό confirmation letter) υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus η βεβαίωση έγκρισης του προϊσταμένου για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (Έντυπο 2).

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η υποβολή Έκθεσης πεπραγμένων για όλες τις επιμορφώσεις για τις οποίες χορηγείται άδεια από την Υπηρεσία. Συνεπώς, το ίδιο ισχύει και στη μετακίνηση μέσω Erasmus+ οπότε στο τέλος της κινητικότητάς σας χρειάζεται να υποβληθεί και η σχετική έκθεση πεπραγμένων (Έντυπο 3).

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα όπως περιγράφονται παραπάνω:

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

 

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής περιέχονται στον Κανονισμό Κινητικότητας Προγράμματος Erasmus+ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη ισχύει και για την πρόσκληση του 2022.

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου

Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την κυρία Αμαλία Λίνα (erasmusmobility@aueb.gr , 2108203250)