Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών και Κινητικότητας

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών και Κινητικότητας, όσον αφορά τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, είναι οι εξής:

α) Η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος.
β) Η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών για την έκδοση άδειας θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής στην ημεδαπή για λόγους σπουδών και η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα θέματα αυτά.
γ) Η υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η υποστήριξη των φοιτητών/τριών κατά την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.
ε) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών/τριών.
στ) Η μέριμνα για την οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Λέσχης του
Ιδρύματος.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών και Κινητικότητας, όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών/τριών και προσωπικού, είναι οι εξής:

α) Η πληροφόρηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εσωτερικής κινητικότητας και κινητικότητας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών/τριών ή συνεργασιών του Ιδρύματος με Ιδρύματα της αλλοδαπής σε σχέση με τη
διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτά. 
β) Η υποβολή προτάσεων και η σύναψη διμερών συμφωνιών συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
γ) Η προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών/τριών και η κατάρτιση σε συνεργασία με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ του προϋπολογισμού, των ενδιάμεσων και τελικών απολογισμών του έργου.
δ) Η επικοινωνία με τα Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για τη διευθέτηση όλων των διαδικασιών των συμμετεχόντων στα προγράμματα κινητικότητας.
ε) Η συνεργασία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων που προσφέρει το ΟΠΑ για τους εισερχόμενους φοιτητές, η κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας και του προγράμματος εξετάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
στ) Η υποστήριξη της διαδικασίας της αξιολόγησης των μαθημάτων σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.- ΟΠΑ.
ζ) Η διοικητική υποστήριξη του Ιδρυματικού Επιστημονικού Υπεύθυνου των προγραμμάτων κινητικότητας.
η) Η διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και για την προβολή των προγραμμάτων αυτών στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της κινητικότητας και την τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Για περισσότερες Πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Γραφείου