Επιτροπή Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης είναι πενταμελής και αποτελείται από:

α) Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
β) Τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο με τον αναπληρωτή του.
γ) Τρία μέλη ΔΕΠ, ένα από κάθε Σχολή, τα οποία υποδεικνύονται με απόφαση της οικείας Κοσμητείας με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται για θητεία τριών ακαδημαϊκών ετών.

Η επιτροπή εώς 31.08.2026 είναι:

3. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.

4. Η Επιτροπή Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης είναι αρμόδια:

α) Για τη διαχείριση και το συντονισμό των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και την ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό.
β) Για τη σύνταξη Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης, ετησίου προγραμματισμού και απολογισμού δράσεων καθώς και ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού, τα οποία υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα προς έγκριση
γ) Για την έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες υλοποιούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης. Με ανάλογο τρόπο εγκρίνονται από την Επιτροπή προτάσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης για λήψη από αυτούς υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες του Γραφείου.
δ) Για τον ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου για έργα/προγράμματα που εκτελούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.