Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια 8.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4 και 50 δεσμίδων λευκού φωτοτυπικού χαρτιού Α3

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6310/5-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002056764  2017-10-09, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια 8.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4 και 50 δεσμίδων  λευκού φωτοτυπικού χαρτιού Α3, απαραίτητου για τις φωτοεκτυπωτικές ανάγκες του Διδακτικού, Εργαστηριακού και Επιστημονικού προσωπικού και των Διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.
ID: 
431

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2017