Συγκρότηση Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας

Η Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 15ης  Σεπτεμβρίου 2022 (ΑΔΑ: 9ΓΒΟ469Β4Μ-ΓΞΨ), και ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 14ης  Σεπτεμβρίου 2023 (ΑΔΑ: ΨΝΝΗ469Β4Μ-7Τ8)

Αποτελείται από τους κ.κ.: 

α.    Πρύτανη ή αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΟΠΑ:

1.    Καθηγητής Βασδέκης Βασίλειος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρος 

β.    Πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή:

2.    Κοκκινάκη Φλώρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
3.    Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
4.    Λελεδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
5.    Soderquist Eric, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
6.    Ψαράκης Στυλιανός, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

γ.    Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΟΠΑ:

7.    Ζαφείρης Βασίλειος (Ε.ΔΙ.Π.)
8.    Ροθώνη Αναστασία (Ε.Ε.Π.)
9.    Ταγκαλάκη Βασιλική (Ε.Τ.Ε.Π) 

δ.    Έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών:

10.    Δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος

ε.    Έναν (1) εκπρόσωπο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων 

11.    Δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος

στ.    Έναν (1) εκπρόσωπο Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Διδασκόντων, Επισκεπτών Ερευνητών και Ερευνητών επί συμβάσει που απασχολούνται στο Ο.Π.Α.

12.    Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος 

•    Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. 

•    Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. 

•    Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής ήτοι έως 15.09.2027