Ψηφιακή υπογραφή πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση αρχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  καθιερώνει τη χρήση ψηφιακής υπογραφής στην έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων κ.λπ. (εκτός του αντιγράφου πτυχίου).

Από τη Δευτέρα 11/02/2019 τα πάσης φύσεως ως άνω έγγραφα (εκτός του αντιγράφου πτυχίου) τα οποία εκδίδονται από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τις Γραμματείες των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών των Σχολών του ΟΠΑ, μετά από αντίστοιχα αιτήματα φοιτητών, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους Γραμματειών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους ΜΟΝΟ με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής με ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και ΔΕΝ θα παραδίδονται σε έντυπη μορφή από τις Γραμματείες.       

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις κ.λπ. θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς των φοιτητών (xxxxxx@aueb.gr).

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

ID: 
1521

Τελευταία ενημέρωση: 08-02-2019