Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25η/05/2018 τέθηκε σε εφαρμογή o Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, με τον οποίο καθιερώθηκε ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία, αντιμετωπίζει με σεβασμό και ευαισθησία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επεξεργάζεται, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Στο πλαίσιο αυτό το Ο.Π.Α. προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που το καθιστούν Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται οι πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης κ.α.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων είναι η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, ο περιορισμός του σκοπού, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακρίβεια, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα.

Το Ο.Π.Α. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στην διάθεση του ΟΠΑ, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας και δικαίωμα περί της μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης απόφασης.

Το Ο.Π.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 – 39 του ΓΚΠΔ έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@aueb.gr.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18-02-2022