Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για κατάθεση προσφορών, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης φακέλων με αυτιά και λάστιχο πρεσπαν, φακέλων αλληλογραφίας και μπλοκ σημειώσεων, με ασπρόμαυρη εκτύπωση του λογότυπου του Πανεπιστημίου

Πληρ. Β. Γεωργαντά                                                                                                                            
Τηλ. 2108203219                                                                                                                         
E-mail flesxi@aueb.gr

Αθήνα, 11/12/2018
Αρ. Πρωτ.  587

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο


Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης φακέλων με αυτιά και λάστιχο πρεσπαν, φακέλων αλληλογραφίας και μπλοκ σημειώσεων, με ασπρόμαυρη εκτύπωση του λογότυπου του Πανεπιστημίου μας, για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης α) 500 τεμαχίων, φακέλων με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν, β) 1.000 τεμαχίων φακέλων αλληλογραφίας Α4, διαστάσεων 23Χ32 εκ, γ) 1.000 τεμαχίων, φακέλων αλληλογραφίας, διαστάσεων 11Χ22 εκ, δ) 50 τεμαχίων, μπλοκ σημειώσεων Α4, 50 φύλλων, ψαροκολλητό με σκληρό χαρτόνι στο πίσω μέρος και με ασπρόμαυρη εκτύπωση του λογότυπου του Πανεπιστημίου μας σε όλα τα αναφερόμενα είδη, απαραίτητων για τις ανάγκες λειτουργίας της, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, εντύπως (ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34), ή με φαξ (αριθμός φαξ: 2108223360) ή email σε μορφή PDF (e-mail: flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Χρόνος ισχύος προσφοράς : εξήντα (60) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προμηθευτή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.370,97 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν

500 τμχ

0,80194€

400,97 €

 

2

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Φάκελοι αλληλογραφίας Α4, διαστάσεων 23Χ32 εκ,

1.000 τμχ

0,40000 €

400,00 €

 

3

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Φάκελοι αλληλογραφίας, διαστάσεων 11Χ22 εκ

1.000 τμχ

0,40000 €

400,00 €

 

4

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Μπλοκ σημειώσεων Α4, 50 φύλλων, ψαροκολλητό με σκληρό χαρτόνι στο πίσω μέρος

50 τμχ

3,40000 €

170,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.370,97 €

 

 

Η προσφορά και η τιμολόγηση να γίνουν σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και δεν μπορεί να είναι τμηματική.

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα δείγματα που είναι διαθέσιμα στη  Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση οφείλει να προσκομίσει α) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανάθεσης από το Πανεπιστήμιο, β) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και γ)  ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπλαβούκος

ID: 
1415

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2018