Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.:8591
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:
 1. την με αριθμ. 198585/Ζ1/07-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης,
 2. την με αριθμ. πρωτ. 4533/07-07-2017 Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως, ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως εγκρίθηκε στην 13/13-07-2017 συνεδρίαση  της Συγκλήτου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2655/τ. Β’/28-07-2017,
 3. τις διατάξεις των άρθρων 53και 87 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/τ. Α’ /04-08-2017),
 4. την με αριθμ. 7954/07-12-2017 επιστολή του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»
 5. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 8317/19-12-2017 επιστολή της Γραμματέως του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 3η/ 19-12-2017),
 6. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8442/21-12-2017 επιστολή της Γραμματέως του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςκαι το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 8η/ 21-12-2017),
 7. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8491/22-12-2017 επιστολή του Προέδρουτου Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνκαι το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 3η/ 13-12-2017),
 8. την με αριθμ. πρωτ. 1457/22-12-2017 επιστολή της Αναπλ. Προϊσταμένης της ΓΜ & ΔΣ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρία 2η/ 18-12-2017),
 9. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8508/27-12-2017 επιστολή της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Στατιστικής και το συνημμένο σε αυτήν απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος(συνεδρία 6η/ 22-12-2017),
 10. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8588/28-12-2017 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 5η/ 21-12-2017),
 11. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8589/28-12-2017 επιστολή του Γραμματέα του Τμήματος Πληροφορικής περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 4η/ 20-12-2017),
 12. την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου8590/28-12-2017 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας περί ορισμού εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 5η/ 22-12-2017),
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

 

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία τριών (3) ετών, ήτοι  από 01/01/2018 έως 31/12/2020, ως ακολούθως:

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
2. Εκπρόσωποι Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Γεώργιος  Παγουλάτος, Καθηγητής Αντώνιος Ντέμος, Καθηγητής
3. Εκπρόσωποι Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής Σπυρίδων Παγκράτης, Επίκ. Καθηγητής
4. Εκπρόσωποι Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας             Γεώργιος Λεκάκος, Αναπλ. Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Αναπλ. Καθηγητής
5. Εκπρόσωποι Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σάνδρα Κοέν, Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστάσιος Δράκος, Αναπλ. Καθηγητής
6. Εκπρόσωποι Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Γεωργία Σιουγλέ, Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπλ. Καθηγητής
7. Εκπρόσωποι Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας   Κωνσταντίνος Ήντουνας, Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Αργουσλίδης, Αναπλ. Καθηγητής
8. Εκπρόσωποι Τμήματος Πληροφορικής   Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, Αναπλ. Καθηγητής
9. Εκπρόσωποι Τμήματος Στατιστικής   Δημήτριος Καρλής, Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας, Καθηγητής

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 
 
 
                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
                                 *
 
Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
 
 
 

Κοινοποίηση:
 
- Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη
- Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Διεύθυνση Οικονομικού
- Δ/νση Εκπαίδευσης
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
- Σχολές και Τμήματα ΟΠΑ
- ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
636

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2018