Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου2019
Αριθ. Πρωτ.: 5852

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 16, 18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 2. την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) με την προσθήκη εδαφίων (άρθρο 19, παρ. 6, του ν. 4521/2018, Α’ 38) αναφορικά με τη σύνθεση της Κοσμητείας, 
 3. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 4. τις διατάξεις της αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017, (Β’ 3255) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από την αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 5. το Π.Δ. 78/28.5.2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄),
 6. την αρ. 198585-Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης,
 7. τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 8. την αρ. 7319/09.11.2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιου Σταμούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 30.11.2020 (ΦΕΚ 616/23.11.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2021,
 9. τηναπό 28.11.2017 απόφαση Συγκλήτου του Ο.Π.Α., (4ησυνεδρία/2017-2018/28.11.2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ 671) για τον ορισμό του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας κ. Νικόλαου Μαλεύρη, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη (Ίωνα) Ανδρουτσόπουλου ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας με θητεία έως 31.08.2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142, σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 10. την 4636/27.06.2018 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ 389) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α, για την εκλογή των Καθηγητών Α’ Βαθμίδας κ. Βασίλειου Βασδέκη και Δημητρίου Καρλή ως Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 31.08.2020,
 11. την 7665/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την μη εκλογή εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 12. την 7666/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή τουκ. Παναγιώτη Παντουβάνου, ως εκπροσώπου και της κ.Τατιάνας Μίχου, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητείαέως 30.11.2019,
 13. την αρ. 558/01.06.2018 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής, για την εκλογή τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος ως μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 14. την αρ. 4934/19.07.2019 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ (ΦΕΚ  501/0.08.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), για την Εκλογή των τριών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής,
 15. την αρ. 74/04.09.2019 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 16. την αρ. 5495/05.09.2019 επιστολή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων του Ο.Π.Α., η οποία αφορά στην ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών του Ιδρύματος στα συλλογικά όργανα του Ο.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 153348/η1/15.09.2017 (Β’ 3255), όπως τροποποιήθηκε από την 191014/Η1/07.11.2017 (Β’ 3969)Υπουργική Απόφαση,
 17. το γεγονός ότι η ανάδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2019-2020, θα επιτευχθεί με εκλογές από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 1ου έτους,
 18. το αρ. 5598/09.09.2019 έγγραφο του Συλλόγου Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας» του ΟΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ως εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας για το ακαδ. έτος 2019-2020, ο κ. Αλέξανδρος Καζαντζίδης (τακτικό μέλος) και ο κ. ΝικόλαοςΠουτέτσης (αναπληρωματικό μέλος). 

αποφασίζει

τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 01.09.2019 έως31.08.2020,όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 1. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Γεώργιος Σταμούλης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Νικόλαος Μαλεύρης,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

 1. Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής

Βασίλειος Βασδέκης,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Δημήτριος Καρλής
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

 1. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Νικόλαος Μαλεύρης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Ιωάννης (Ίων) Ανδρουτσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 1. Διευθυντής Α’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Βασιλική Καλογεράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

-

 1. Διευθυντής Β’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Ιωάννης (Ίων) Ανδρουτσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 1. Διευθυντής Γ’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Παρασκευάς Βασσάλος
Επίκουρος Καθηγητής

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Ιωάννης Ντζούφρας
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Μιχαήλ Ζαζάνης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Στυλιανός Ψαράκης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

 1. Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Παναγιώτης Παντουβάνος

Τατιάνα Μίχου

 1. Εκπρόσωποι φοιτητώνπροπτυχιακών φοιτητών

Αλέξανδρος Καζαντζίδης

Νικόλαος Πουτέτσης

 1. Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

Κοινοποίηση:

 • Αναπλ. ΠρύτανηΑκαδ/κώνΥποθέσεων &Προσωπικού Καθηγητή κ. Δ.Μπουραντώνη
 • Γραμματεία Συγκλήτου
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 • Διεύθυνση Διοικητικού
 • Διεύθυνση Οικονομικού
 • Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
 • Γραμματεία ΤμήματοςΣτατιστικής
 • Μέλη της Κοσμητείας
ID: 
1897

Τελευταία ενημέρωση: 24-09-2019