Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018
      Αριθ. Πρωτ.: 6525

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 2, 16, 18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2.       τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
3.      τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15.09.2017, (Β’ 3255) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από την 191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
4.      το Π.Δ. 78/28.5.2013 «Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄),
5.      την υπ΄ αριθμ. 198585-Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης,
6.      τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018, (Α’ 142),
7.      την 7319/09.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιου Σταμούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 31.08.2021,
8.      την από 28.11.2017 απόφαση Συγκλήτου του Ο.Π.Α., (4η συνεδρία/2017-2018/28.11.2017) για τον ορισμό του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας κ. Νικόλαου Μαλεύρη, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας με θητεία έως 31.08.2020,
9.      την 4636/27.06.2018 (ΥΟΔΔ’ 389) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α, για την εκλογή των Καθηγητών Α’ Βαθμίδας κ. Βασίλειου Βασδέκη και Δημητρίου Καρλή ως Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας με θητεία έως 31.08.2020,
10.  την 7665/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την μη εκλογή εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
11.  την 7666/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του κ. Παναγιώτη Παντουβάνου, ως εκπροσώπου και της Τατιάνας Μίχου, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 30.11.2019,
12.  την αρ. 84/11.09.2018 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
13.  την αρ. 86/11.09.2018 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
14.  το γεγονός ότι οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπο τους,
15.  το αρ. 6119/10.09.2018 έγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
16.  την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 με την προσθήκη εδαφίων (άρθρο 19, παρ. 6, του ν. 4521/2018, Α’ 38) αναφορικά με τη σύνθεση της Κοσμητείας,
17.  την αρ. 7723/28.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ (ΦΕΚ  671/12-12-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), για την Εκλογή των τριών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής,
18.  την αρ. 558/01.06.2018 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής εκλογής τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος  ως μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

 

αποφασίζει

 

τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 01.09.2018 έως 31.08.2019, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

1.      Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Γεώργιος Σταμούλης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Νικόλαος Μαλεύρης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

2.      Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής

Βασίλειος Βασδέκης,
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Δημήτριος Καρλής
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

3.      Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Νικόλαος Μαλεύρης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

4.      Διευθυντής Α’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Βασίλειος Σύρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

-

5.      Διευθυντής Β’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Ιωάννης Κωτίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

-

6.      Διευθυντής Γ’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Παναγιώτης Κατερίνης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

7.      Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Ιωάννης Ντζούφρας
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

8.      Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Μιχαήλ Ζαζάνης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

9.      Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Στυλιανός Ψαράκης
Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

10.  Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

11.  Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Παναγιώτης Παντουβάνος

Τατιάνα Μίχου

12.  Εκπρόσωποι φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων)

Δεν έχουν ορισθεί

Δεν έχουν ορισθεί

 

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

  • Αναπλ. Πρύτανη Ακαδ/κών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητή κ. Δ. Μπουραντώνη
  • Γραμματεία Συγκλήτου
  • Διεύθυνση Διοικητικού
  • Διεύθυνση Οικονομικού
  • Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
  • Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής
  • Μέλη της Κοσμητείας

 

 

 

ID: 
1211
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2018