Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                               Αθήνα, 21-6-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 4092

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (ΦΕΚ  A’ 45 ), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 παρ. 1 αυτού,
 • την αρ. 5804/29.11.2010 (αρ. φακ. 51173) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την άσκηση καθηκόντων από μέλη ΔΕΠ κατά το διάστημα της επιστημονικής τους άδειας,
 • το εδ. 7 της παρ. 4 του άρ. 2 και της παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112) περί πράξεων αναρτητέων στο Διαδίκτυο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • το Π.Δ. 78/28.5.2013  «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28.5.2013 τ. Α΄),
 • την αρ. 198585-Ζ1/07.12.2015 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης του Αθανασίου έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής πράξης,
 • τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 15, 16 και 17 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • τις διατάξεις της αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017, (Β’ 3255) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί από την  191014/Ζ1/7.11.2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 • την 4792/13.07.2017, (Β’ 2655) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην έγκριση της 4533/07.07.2017 απόφασης του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του ν. 4009/2011(Α’ 195) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
 • την αρ. 7319/09.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιου Σταμούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 30.11.2020 (ΦΕΚ 616/23.11.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2021,
 • την αρ. 8166/13.12.2017 Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Κοσμητείας της σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 • Την αρ. 414/22.01.2019 Συμπληρωματική Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
 • την από 28.11.2017 απόφαση Συγκλήτου του Ο.Π.Α., (4η συνεδρία/2017-2018/28.11.2017 ΥΟΔΔ’ 671) για τον ορισμό του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας με θητεία έως 30.11.2019 και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’ 142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31.08.2020,
 • την 4636/27.06.2018 (ΥΟΔΔ’ 389) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., για την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 31.08.2020,
 • την  αρ.  7665/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την μη εκλογή εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 • την αρ. 7666/27.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του κ. Παναγιώτη Παντουβάνου, ως εκπροσώπου και της Τατιάνας Μίχου, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία από 01.12.1017 έως 30.11.2019,
 • το αρ. 9068/18.12.2018 Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων στα όργανα διοίκησης του Ο.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο ο κ. Ελευθέριος Μάργαρης φοιτητής του ΔΠΜΣ Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (Μερικής Φοίτησης) αναδείχτηκε εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 • Το γεγονός ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπό τους,
 • την αρ. 5725/13.09.2017 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. που χορηγεί στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Ιωάννη Κοντογιάννη του Γεωργίου, άδεια άνευ αποδοχών, από 15-02-2018 έως 10-02-2021,
 • την αρ. 5288/17.07.2018 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. με την οποία χορηγήθηκε στον Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Μιχαήλ Βαζιργιάννη του Ιγνατίου, άδεια παράλληλης απασχόλησης, από 01-2-2019 έως 31-05-2019,
 • την αρ. 4635/11.07.2017 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. με την οποία χορηγήθηκε στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Μιχαήλ Τίτσια του Κωνσταντίνου, άδεια άνευ αποδοχών από 01-10-2018 έως 30-09-2020,
 • την αρ. 5341/18.07.2018 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. με την οποία χορηγήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής κ. Φουστούκου Ευγενία,  επιστημονική άδεια, από 01.10.2018 ως 10.02.2019,
 • την αρ. 5317/18.07.2018 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. με την οποία χορηγήθηκε στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Αντώνιο Δημάκη, επιστημονική άδεια από 01-02-2019 έως 18.06.2019,
 • την αρ. 2868/06.05.2019 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. που χορηγεί στον Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής, κ. Πέτρο Δελλαπόρτα του Θωμά, άδεια παράλληλης απασχόλησης από 01.08.2019, έως 31.01.2020,
 • την αρ. 5343/18.07.2018 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. που χορηγεί στον Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής, κ. Ιωάννη Ντζούφρα του Βασιλείου , επιστημονική άδεια από 01.03.2019, έως 15.07.2019,
 • την αρ. 5342/18.07.2018 Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. που χορηγεί στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής, κ. Νικόλαο Δεμίρη του Κωνσταντίνου, επιστημονική άδεια από 01.09.2018, έως 31.07.2019,
 • την  αρ.  5344/18.07.2018  Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ο.Π.Α. σύμφωνα με την οποία χορηγείται στον Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής, κ. Νικόλαο Φράγκο του Ευστρατίου, επιστημονική άδεια, από 01.10.2018 έως 30.09.2019,

 

Αποφασίζει

                                                                  

τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αναφέρεται παρακάτω:

 1. Κοσμήτορας: Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής.
 2. Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής:
 • O κ. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 141/25.8.97 τ. Ν.Π.Δ.Δ.),
 • Ο κ. Βαζιργιάννης Μιχαήλ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα» (ΦΕΚ Διορισμού: 1206/20.12.2010 τ. Γ΄) (Άδεια Παράλληλης Απασχόλησης από 1-2-2019 έως 31-5-2019),
 • Ο κ. Βασσάλος Βασίλειος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης Πληροφορίας» (ΦΕΚ Διορισμού: 676/26.08.2009 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές με Έμφαση στη Βιοΐατρική και στις Τηλεπικοινωνίες» (ΦΕΚ Διορισμού: 716/25.7.2012 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Γκρίτζαλης Δημήτριος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες» (ΦΕΚ Διορισμού: 663/21.08.2009 τ. Γ΄),
 • Η κα Δημέλη Σοφία, Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» (ΦΕΚ Διορισμού: 260/14.09.2006 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Καλαμπούκης Θεόδωρος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παράλληλη Επεξεργασία και Δομές Δεδομένων» (ΦΕΚ Διορισμού: 155/3.10.96 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) (Αποχωρεί αυτοδίκαια στις 31.08.2019),
 • Ο κ. Κατερίνης Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διακριτά Μαθηματικά με Έμφαση στη Θεωρία Γραφημάτων» (ΦΕΚ Διορισμού: 458/4.12.2006 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Κοντογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Επιστήμης  Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 595/12.07.2010 τ. Γ΄) (Άδεια άνευ αποδοχών από 15-02-2018 έως 10-02-2021),
 • Ο κ. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα» (ΦΕΚ Μετάκλησης 290/21.11.2003),
 • Ο κ. Μαλεύρης Νικόλαος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού (Software Testing)» (ΦΕΚ Διορισμού: 343/22.3.2013 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Πολύζος Γεώργιος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνίες και Πολυμέσα» (ΦΕΚ Διορισμού: 67/16.04.98 τ. Ν.Π.Δ.Δ.),
 • Ο κ. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνιακά Συστήματα» (Θεωρία, Εφαρμογές και Υλοποίηση)» (ΦΕΚ Διορισμού: 260/14.09.2006 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με Έμφαση στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης» (ΦΕΚ Διορισμού: 343/22.03.2013 τ. Γ΄),
 • Η κα Καλογεράκη Βασιλική, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων» (ΦΕΚ Διορισμού: 80/20.02.2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Κουτσόπουλος Ιορδάνης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών ή/και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Διορισμού: 974/07.10.2016),
 • Ο κ. Κωτίδης Ιωάννης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» (ΦΕΚ Διορισμού: 1034/25.09.2012 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Ξυλωμένος Γεώργιος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα» (ΦΕΚ Διορισμού: 76/17.2.2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Σύρης Βασίλειος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητά ή Διάχυτα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» (Mobile or Pervasive Computer and Communication Systems)» (ΦΕΚ Διορισμού: 80/20-2-2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Βασσάλος Παρασκευάς, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ Διορισμού: 1189/14.12.2010 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 531/10-06-2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Βούλγαρης Σπυρίδων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές και Συστήματα Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 77/30.01.2018 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Δημάκης Αντώνιος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Υποδείγματα Συστημάτων Πληροφοριών και Αποφάσεων» (ΦΕΚ Διορισμού: 538/12.06.2015 τ. Γ΄) (Επιστημονική άδεια από 18.02.2019 έως 18.06.2019),
 • Ο κ. Μαριάς Ιωάννης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» (ΦΕΚ Διορισμού: 1034/25.9.2012 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Μαρκάκης Ευάγγελος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με Έμφαση στην Ανάλυση Αλγορίθμων» (ΦΕΚ Διορισμού: 1430/21.10.2014 τ. Γ΄),
 • O κ. Παπαϊωάννου Γεώργιος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 1189/14.12.2010 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 719/22.7.2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Τίτσιας Μιχαήλ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» (ΦΕΚ Διορισμού: 769/04.08.2017 τ. Γ΄) επί θητεία (Άδεια άνευ αποδοχών από 01 Οκτωβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020),
 • Ο κ. Τουμπής Σταύρος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πιθανότητες στην Επιστήμη Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29.12.2008 τεύχος Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης 1318/14.11.2013 τ. Γ΄),
 • Η κα Φουστούκου Ευγενία, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Λογική με Εφαρμογές στην Επιστήμη των Υπολογιστών» (ΦΕΚ Διορισμού: 464/7.6.2010 τ. Γ΄ ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 1784/30.12.2014 τ. Γ΄) (Επιστημονική άδεια από 01.10.2018 ως 10.02.2019).

 

 1. Καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής:
 • Ο κ. Βασδέκης Βασίλειος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 616/01.07.2016 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση» (ΦΕΚ Διορισμού: 616/30.08.2011 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Δελλαπόρτας Πέτρος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 260/14.09.2006 τ. Γ΄), (Άδεια παράλληλης απασχόλησης 01.08.2019-31.01.2020),
 • Ο κ. Ζαζάνης Μιχαήλ, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες-Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 40/25.02.2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.),
 • Ο κ. Καρλής Δημήτριος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 1209/30.11.2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Κυριακίδης Επαμεινώνδας, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα» (ΦΕΚ Διορισμού: 80/20.02.2015 τ. Γ΄),
 • Η κα Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική-Δημογραφία» (ΦΕΚ Διορισμού 1291/18.12.2015 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Ντζούφρας Ιωάννης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 1291/18.12.2015 τ. Γ΄), (Επιστημονική Άδεια από 01.03.2019 ως 15.07.2019),
 • Ο κ. Φράγκος Νικόλαος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφαλιστική Επιστήμη» (ΦΕΚ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου: 3229/15.09.2017, τ. Β’) (ΦΕΚ  Διορισμού: 100/09.05.2003, ΝΠΔΔ) (Επιστημονική Άδεια από 01-10-2018 έως 30-09-2019),
 • Ο κ. Ψαράκης Στυλιανός, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ  Διορισμού: 1291/18.12.2015 τ. Γ΄),
 •  Ο κ. Βρόντος Ιωάννης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 80/20.02.2015 τ. Γ΄),
 • Η κα Κανδηλώρου Ελένη, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση σε Θέματα της Οικονομικής του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου» (ΦΕΚ Διορισμού: 182/23.03.2011 τ. Γ΄), (αποχωρεί αυτοδίκαια στις 31.08.2019),
 • Η κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στις Εφαρμογές στα Οικονομικά» (ΦΕΚ Διορισμού: 1280/24.09.2014 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Μερκούρης Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επίσημες Στατιστικές» (ΦΕΚ Διορισμού: 785/25.08.2016 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Μπεσμπέας Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 738/27.07.2017 τ. Γ΄),
 • Η κα Παπαγεωργίου Ιουλία, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στη Δειγματοληψία» (ΦΕΚ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου: 3050/23.09.2016, τ.Β΄) (ΦΕΚ Διορισμού: 1213/19.10.2018 τ. Γ’),
 • Ο κ. Παυλόπουλος Χαράλαμπος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 477/23.06.2009 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Τσιαμυρτζής Παναγιώτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 1334/06.10.2014 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Δεμίρης Νικόλαος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με Έμφαση στις Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες» (ΦΕΚ Διορισμού: 584/27.06.2016 τ. Γ΄), (επιστημονική άδεια 01.09.2018 ως 31.07.2019),
 • Ο κ. Ζυμπίδης Αλέξανδρος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστική Επιστήμη» (ΦΕΚ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου: 2448/09.08.2016, τ. Β΄) (ΦΕΚ Διορισμού: 1046/30.12.2009 τ. Γ΄, ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 382/26.04.2016 τ. Γ΄),
 • Ο κ. Ιωαννίδης Ευάγγελος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΦΕΚ Διορισμού: 67/31.01.2007 τ. Γ΄, ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 33/27.01.2011, τ. Γ΄),
 • Η κ. Πεντελή Ξανθή – Ξανθίπη, Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική» (ΦΕΚ διορισμού 1188/23.11.2017 τ. Γ’)

 

 1.   Εκπρόσωποι Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού:
 • Τακτικό Μέλος: κ. Παντουβάνος Παναγιώτης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: κα Μίχου Τατιάνα

 

 1. Εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων:
 • Τακτικό Μέλος: Ελευθέριος Μάργαρης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: -

 

 1. Καθηγητές που τελούν σε Άδεια Άνευ Αποδοχών δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της  Σχολής:

Ονοματεπώνυμο

Είδος Άδειας

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Άδειας

Τμήμα

Ιωάννης Κοντογιάννης

Άδεια Άνευ Αποδοχών

15 Φεβρουαρίου 2018 έως 30 Φεβρουαρίου 2021

Πληροφορικής

Μιχαήλ Τίτσιας

Άδεια Άνευ Αποδοχών

1η Οκτωβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορικής

 

 1. Οι παρακάτω Καθηγητές δεν μετέχουν καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στη Γενική Συνέλευση της Σχολής:

Ονοματεπώνυμο

Είδος Άδειας

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Άδειας

Τμήμα

Νικόλαος Φράγκος

Επιστημονική Άδεια

 1η Οκτωβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Στατιστικής

Ιωάννης Ντζούφρας

Επιστημονική Άδεια

 1η Μαρτίου 2019 έως

15 Ιουλίου 2019

Στατιστικής

Νικόλαος Δεμίρης

Επιστημονική Άδεια

 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Ιουλίου 2019

Στατιστικής

Ευγενία Φουστούκου

Επιστημονική Άδεια

 1η Οκτωβρίου 2018 έως 10 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορικής

Αντώνιος Δημάκης

Επιστημονική Άδεια

 1η Φεβρουαρίου 2019 έως 18 Ιουνίου 2019

Πληροφορικής

 

 1. Οι παρακάτω Καθηγητές δεν μετέχουν καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια της άδειας παράλληλης απασχόλησής τους στη Γενική Συνέλευση της Σχολής:

Ονοματεπώνυμο

Είδος Άδειας

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Άδειας

Τμήμα

Μιχαήλ Βαζιργιάννης

Άδεια Παράλληλης Απασχόλησης

1η Φεβρουαρίου 2019  έως 31 Μαΐου 2019

Πληροφορικής

Πέτρος Δελλαπόρτας

Άδεια Παράλληλης Απασχόλησης

1η Αυγούστου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2020

Στατιστικής

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον Ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                *

Καθηγητής  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας

 

Κοινοποίηση:                                                                   

 1. Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 2. Γραμματεία Συγκλήτου
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 4. Διεύθυνση Διοικητικού
 5. Διεύθυνση Οικονομικού
 6. Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
 7. Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
 8. Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής

 

ID: 
1768
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-06-2019