ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης το Ίδρυμα  οφείλει να αναπτύξει Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, υποστηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σύμφωνα με την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ποιότητα και συμμετέχουν στη διασφάλισής της. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκρίθηκε με την απόφαση της 5ης/29-06-2018 συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ και την απόφαση της 16ης/05-07-2018 συνεδρίασης  της Συγκλήτου του Ιδρύματος και είναι δημοσιευμένη στην κεντρική σελίδα  στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas