Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται με την προσήλωση του Πανεπιστημίου στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Ίδρυμα να ανταποκρίνεται διαρκώς  τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, των συνεργαζόμενων με το Πανεπιστήμιο φορέων και της κοινωνίας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βασικό στόχο τη διεθνή του αναγνώριση, ως κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορίας, καθιερώνει, εφαρμόζει, ελέγχει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζει τις διεργασίες σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, ακαδημαϊκών και μη, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Επιπλέον, προσδιορίζει την ευθύνη της ηγεσίας του Ιδρύματος για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές αρχές της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων.

Η  υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει :

 1. τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα συνδυασμένα με έρευνα και πρακτική άσκηση,
 2. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών του,
 3. την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και την δημιουργία νέων,
 4. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 5. την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 6. την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 7.  την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 8. την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 9. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 10. την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών,
 11. την εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, στη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους,
 12. την υψηλή επίδοση του Ιδρύματος μέσα από συστηματικές δράσεις βελτίωσης σχετικά με τη δομή του, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό του, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία του,
 13. την αποτελεσματική διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και βάσει του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας,
 14. την ενίσχυση του διεθνούς κύρους του Ιδρύματος  και  την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία,
 15. την ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από  τα εμπλεκόμενα, στη διασφάλιση ποιότητας, μέρη,
 16. την λειτουργία του Ιδρύματος βάσει διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας,
 17. την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια μέσα από συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Αριστεία στην Έρευνα
 • Αριστεία στην Εκπαίδευση
 • Σύνδεση με την κοινωνία
 • Διεθνοποίηση
 • Αναβαθμισμένο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον
 • Διασφάλιση ποιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της διοίκησης, των ακαδημαϊκών και διοικητικών Τμημάτων του Ιδρύματος, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, σύμφωνα  με το ρόλο που τους αναλογεί στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας. Ειδικότερα, η διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει: 

 1. στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος σε επίπεδο ακαδημαϊκών  και διοικητικών λειτουργιών του,
 2. στην διάχυση της πολιτικής ποιότητας στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στους εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς, κλπ)  μέσω τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,
 3. στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 4. στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας, των δεικτών επίδοσης     (KPIs) και της γενικότερης λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεών του,
 5. στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος  στα πλαίσια της ανασκόπησης του  Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας,
 6. στην ανάπτυξη κατάλληλου περιβάλλοντος λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), της στελέχωσής της με επαρκές και υψηλών προσόντων προσωπικό, καθώς και της συστηματικής  επιμόρφωσης και αξιολόγησής του.

Επιπλέον, ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών στη διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος καθορίζεται ως ακολούθως:

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο του συνόλου των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος στο πλαίσιο λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος έχουν την  ευθύνη της διενέργειας της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Επιπλέον,  θέτουν τη στοχοθεσία του Τμήματος και παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της. Επίσης, μεριμνούν για το συντονισμό και  την έγκαιρη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την λειτουργία του ΕΣΔΠ, την παρακολούθηση της συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων του διδακτικού και ερευνητικού έργου καθώς και των ερωτηματολογίων. Τέλος, τα μέλη των ΟΜΕΑ συντάσσουν την πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων και συμμετέχουν στις εσωτερικές/ή και εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.

Το διδακτικό προσωπικό παρέχει ερευνητικό και διδακτικό έργο, συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπλέον, καθοδηγεί συστηματικά και ενθαρρύνει τους φοιτητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καλύπτοντας τις  τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς εργασίας. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στις εσωτερικές/ή και εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, εστιάζοντας στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄και γ΄κύκλου.  

Το διοικητικό προσωπικό συμμετέχει ενεργά στην διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της τακτικής παρακολούθησης, της μελέτης αλλά και της βελτίωσης των επιδόσεων τους. Επιπροσθέτως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εσωτερικές/ή και στις εξωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στις έρευνες ικανοποίησης σχετικά με το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος. Επίσης, οι φοιτητές, μέσω της εκπροσώπησής τους σε συλλογικά  όργανα, σε επιτροπές ή και ομάδες, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες αξιολόγησης του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη χρήση διαφόρων εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να λειτουργεί στο Ίδρυμα, Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

Η Στρατηγική και η Πολιτική Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στον σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Μονάδας, στον σύνδεσμο:https://www.aueb.gr/el/modip.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2022