Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΟΠΑ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019

 

Προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ

 

Θέμα: Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΟΠΑ

 

Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΟΠΑ (κείμενο πιστοποίησης) με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 25-2-2019 έως 24-2-2023. Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΕΣΔΠ του ΟΠΑ συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εγγυάται την εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος και αποτελεί εφαλτήριο για την επερχόμενη  πστοποίηση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, τα  μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ, τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των Τμημάτων, τα μέλη των ΟΜΕΑ, τα στελέχη της διοίκησης, τους φοιτητές, τους ερευνητές, τους απόφοιτους και κοινωνικούς εταίρους που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία πιστοποίησης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας που με την καθημερινή προσπάθειά τους συντελούν στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Ιδρύματος.

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

ID: 
1569
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2019