ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια 80 ψηφιοποιητών με γραφίδα (DIGITIZER TABLET) για την κάλυψη εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στο ΟΠΑ, στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του Covid-19»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  - Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια 80 ψηφιοποιητών με γραφίδα (DIGITIZER TABLET) για την κάλυψη εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στο ΟΠΑ, στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του Covid-19» - (τεχνικές προδιαγραφές εις το ορθόν)

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5194/25-9-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007392696, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 80 ψηφιοποιητών με γραφίδα (DIGITIZER TABLET) για την κάλυψη εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στο ΟΠΑ, στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του Covid-19», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -264, -282.

ID: 
2513

Τελευταία ενημέρωση: 06-10-2020