Οργανόγραμμα ΔΑΣΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΑΣΤΑ
 

Το οργανόγραμμα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) εγκρίθηκε με απόφαση της 2ης  Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Το οργανόγραμμα της δομής Δ.Α.ΣΤΑ. απεικονίζεται στο παρακάτω Γράφημα. Σύμφωνα με αυτό, η δομή Δ.Α.ΣΤΑ. διαρθρώνεται σε δύο μονάδες:

Η Δ.Α.ΣΤΑ. διοικείται από πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.). Η Ε.Δ. απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (Πρόεδρος Δ.Α.ΣΤΑ), τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) Δ.Α.ΣΤΑ., και έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή.
Κάθε επιμέρους μονάδα διοικείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) της Μονάδας. Η κάθε επιμέρους μονάδα διαθέτει στελέχη με συγκεκριμένη περιγραφή του περιεχομένου της θέσης (job description) του/της. Κάθε στέλεχος αναφέρεται στον Ε.Υ. της μονάδας στην οποία ανήκει.
Η ενεργοποίηση και πλήρωση των θέσεων εργασίας των στελεχών που περιγράφονται στο οργανόγραμμα καθορίζεται κάθε φορά με βάση τους υφιστάμενους πόρους της Δ.Α.ΣΤΑ.