Το ΟΠΑ για το Περιβάλλον

 

Το 2010 ολοκληρώθηκε η μετάβαση του συστήματος θέρμανσης του Πανεπιστημίου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο λόγω της χαμηλότερης έντασης διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α σε όλα τα κτήρια του ΟΠΑ επέφερε μείωση κατά ποσοστό 82% στις  εκπομπές ρύπων που αποδίδονται στη χρήση των.

 

Στο ΟΠΑ έχουμε επικεντρωθεί στις ακόλουθες  κατηγορίες ανακύκλωσης:

α) ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού,

β) ανακύκλωση λαμπτήρων,

γ) ανακύκλωση χαρτιού, 

δ) ανακύκλωση μπαταριών και

ε) ανακύκλωση τηγανέλαιου.

 

Παράλληλα το ΟΠΑ αναπτύσσει με την βοήθεια της τεχνολογίας διαδικασίες που μειώνουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του, όπως αυτή της ηλεκτρονικής υπογραφής και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (Πάπυρος). Μεγάλες ποσότητες χαρτιού δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούνται γιατί ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες πρωτοκόλλησης και ανταλλαγής ενημερωτικών εγγράφων.

 

Το ΟΠΑ έχει ξεκινήσει  μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών σε κτίρια του, καθώς οι πράσινες οροφές συμβάλλουν στην  προσπάθεια δημιουργίας δροσιάς και οξυγόνου στις μεγαλουπόλεις  χωρίς να επιβαρύνουν ενεργειακά. Στις διαδικασίες που σχεδιάζονται προβλέπεται και η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων κουφωμάτων.

 

Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού, ώστε τα προμηθευόμενα είδη να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, και η χρήση τους να μην προκαλεί καταστροφές στην φύση

 

Έχει συσταθεί  Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  για την σύνταξη Κώδικα  Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας που θα  εφαρμόζεται από όλη την Κοινότητα.

 

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00 - 21:00 διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέδριο με θέμα "Ενεργειακή Μετάβαση - Κλιματική Αλλαγή: Σωτηρία ή ολοκαύτωμα του πλανήτη".

Τελευταία ενημέρωση: 08-05-2023