Υπηρεσίες Διαδικτυακής Βοήθειας

Νέο Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών για τις υπηρεσίες διαδικτύου - Help me

Νέο Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών για υπηρεσίες διαδικτύου

 

 


Change your password Αλλαγή κωδικού (password)

Forward yor account to another Ρύθμιση προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (forward)

Vacation Ρύθμιση αυτόματης αποστολής μηνύματος σε περίπτωση απουσίας (vacation)

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται με ασφαλή σύνδεση.

Σύντομες οδηγίες σε μορφή αρχείου pdf για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στα:
Φοιτητές: https://aueb.gr/help/AUEB-digital-services-students.pdf
Λοιποί: https://aueb.gr/help/AUEB-digital-services-faculty-staff.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 27-06-2024