Κατάθεση προσφορών προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης έντυπου ενημερωτικού υλικού και ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Πληρ. Β. Γεωργαντά                                                                       

Τηλ. 2108203223                                                                           

E-mail flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr

Αθήνα, 16/07/2018

Αρ. Πρωτ. 113

Προς

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης έντυπου ενημερωτικού υλικού και ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας εκτύπωσης 1.000 τεμαχίων έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, απαραίτητου για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/1983 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄/7-10-1983) και θα διανεμηθεί κατά την διάρκεια της τελετής υποδοχής πρωτοετών, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2018 σε χώρο του Πανεπιστημίου και 1.200 ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965 / τ. Β /18-06-2012) άρθρο 6, παρ. 1, απαραίτητων για την χορήγηση τους στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές του Πανεπιστημίου μας προκειμένου να μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ με την επίδειξη τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965 / τ. Β /18-06-2012), σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, εντύπως (ταχ. δ/νση: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34), ή με φαξ (αριθμός φαξ: 2108223360) ή email σε μορφή PDF (e-mail: flesxi@aueb.gr, venetia@aueb.gr), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς : εξήντα (60) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προμηθευτή.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.419,35 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Έντυπο ενημερωτικό υλικό που αποτελείται από τρία (3) έγχρωμα φύλλα μεγέθους Α4 διπλωμένα στη μέση με διπλή συρραφή σε velvet χαρτί, βάρους 130γρ

1.000 τμχ

1,20975 €

1.209,75 €

 

2

79800000-2-[Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες]

Ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης διαστάσεων 0,80Χ11,5 cm, βάρους 700 γρ, διπλής όψης, χρώματος πορτοκαλί

1.200 τμχ

1,008 €

1.209,60 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.419,35 €

 

 

Η προσφορά και η τιμολόγηση να γίνουν σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και δεν μπορεί να είναι τμηματική.

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση οφείλει να προσκομίσει α) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανάθεσης από το Πανεπιστήμιο, β) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και γ)  ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

 

Η ανάθεση θα γίνει σε ένα προμηθευτή.

 

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης

 

ID: 
1100

Τελευταία ενημέρωση: 16-07-2018