Κατάθεση προσφορών για «Τοπικές στεγανοποιήσεις σε υπόγειους χώρους του ΟΠΑ και αποκατάσταση βλαβών από υγρασίες»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7605/5-11-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003964732, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Τοπικές στεγανοποιήσεις σε υπόγειους χώρους του ΟΠΑ και αποκατάσταση βλαβών από υγρασίες».

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 212, -720, -718, -719, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1323

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018