Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση των Συστημάτων Ασφαλείας των κτηρίων του Ο.Π.Α. για ένα (1) έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1829/15-03-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002819019, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Συντήρηση  των Συστημάτων Ασφαλείας των κτηρίων του Ο.Π.Α. για ένα (1) έτος», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α. στα τηλέφωνα: 210-8203 209, - 718, -719, -720, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
828

Τελευταία ενημέρωση: 19-03-2018