Κατάθεση προσφορών για την «Συντήρηση των δύο κεντρικών UPS του ΟΠΑ (κτήριο Τροίας και πτέρυγα Αντωνιάδου), για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8296/19-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002469279 2017-12-21, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση των δύο κεντρικών UPS του ΟΠΑ (κτήριο Τροίας και πτέρυγα Αντωνιάδου), για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
614

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2017