Κατάθεση προσφορών για την «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr) για ένα έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5127/23-9-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007362079, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr) για ένα έτος», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -264, -282.

ID: 
2500

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2020