Κατάθεση προσφορών για την «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr)»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5609/09-9-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005555902, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr)», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215, -214, -264, -282.

ID: 
1871

Τελευταία ενημέρωση: 13-09-2019