Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5783/13-9-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001949709  2017-09-15,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα  25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.
ID: 
377

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2017